Als school vinden wij de communicatie en de contacten met ouder(s)/verzorger(s) belangrijk. We doen als school al het nodige: ouderavonden, tevredenheidsonderzoeken, 10-minuten gesprekken, inzage voor ouders in de voortgang van de leerling, spreekavonden en dergelijke. Rechts in het blauwe blokje vindt u meer informatie over de ouderraad, de Deel Medezeggenschaps Raad (DMR) en de klankbordgroep.

Ouders bij de les
Maar we willen meer en hebben daarom het plan opgevat om elk jaar een aantal avonden te organiseren onder de naam ‘Ouders bij de les’, waarbij de kerndirectie met ouders in gesprek wil gaan. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen te zijner tijd van ons een uitnodiging wanneer er een avond wordt georganiseerd voor de locatie, waar hun zoon/dochter naar school gaat.