Begeleiding

Begeleiding

Vakdocent
Wanneer een leerling meer nodig heeft bij een bepaald vak, kan hij/zij zich bij de keuzewerktijd van de docent inschrijven. Tijdens dit vakgebonden flexuur wordt aandacht besteed aan de vragen die een leerling heeft, kan onder begeleiding gewerkt worden aan dat vak en wordt extra begeleiding geboden waar dat nodig is.

Mentor
De mentor ziet erop toe dat leerlingen de prestaties laten zien die verwacht mogen worden. Ook houdt de mentor het welzijn van de leerlingen in de gaten. De mentor is voor leerlingen en ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt op school voor allerlei uiteenlopende zaken.

Trajectgroep/Dugout
Wanneer de leerling meer aandacht nodig heeft om zich op school te kunnen ontwikkelen komt de zorgcoördinator in beeld. Samen met de mentor, de teamleider en eventueel de ambulant begeleider, de leerling en de ouder(s)/verzorger(s), wordt een plan van aanpak gemaakt. Gedeeltelijk onderwijs volgen in de Dugout ( een lokaal binnen het schoolgebouw) kan tot de mogelijkheden behoren.

Begeleidingslessen

Begeleidingslessen

 

 

  

Er wordt alleen vakbegeleiding gegeven in de vakken Nederlands, Frans, wiskunde en economie in de bovenbouw. Hieronder kunt u het nieuwe rooster van de begeleidingslessen vinden. Dit rooster gaat in op 1 feb. 2016

 pdfBegeleidingslessen 2015-16 periode 3

 

 

 

 

Decaan

Decaan

De decaan
Mevrouw M. Westers is de decaan voor de locatie Borger. Zij begeleidt de leerlingen die voor een vakkenpakket- of schoolkeuze staan. Zij verzorgt en organiseert voorlichting, geeft informatie en voert gesprekken met ouders en leerlingen. De decaan is ook de contactpersoon voor het vervolgonderwijs. Verder ondersteunt zij de mentoren en de locatieleiding in hun keuzebegeleidingswerkzaamheden.

De donderdag is voor de decaan de vaste dag waarop zij geen lessen geeft en beschikbaar is voor ouders, leerlingen, collega's, decanen van andere scholen, externe voorlichters en anderen.

De schooldecaan is als eerste betrokken bij de keuzebegeleiding, maar ook de mentoren, de vakleerkrachten, de leerlingen zelf, hun ouders en de locatieleiding spelen een grote rol in het keuzeproces. 

Onderbouw
In de onderbouw is de volgende vraag belangrijk

  • Welk leerniveau past bij de leerling?

Bovenbouw
In de bovenbouw komen de volgende vragen aan de orde:

  • Wie ben ik?
  • Wat wil ik?
  • Wat kan ik?

Portfolio
Voornaamste criterium bij een keuze is: de keuze moet altijd in het belang zijn van de leerling! In de bovenbouw is een begin gemaakt met een portfolio. Dit is een verzamelmap die veel informatie bevat over de leerling zelf. Op sommige vervolgscholen wordt naar een portfolio gevraagd. Verder wordt er onder andere gekeken naar motivatie, inzet en werkhouding.

Mentoraat

Mentoraat

Jouw eigen aanspreekpunt
Elke klas heeft een mentor. Hij of zij houdt je cijfers bij en let op of de sfeer in de groep goed is. In de wekelijkse mentor-/studieles leer je hoe je het beste
kunt leren en huiswerk maken. Ook bespreken jullie hoe je op een goede manier met elkaar omgaat.

Dyslexie/dyscalculie

Dyslexie/dyscalculie

Dyslexiebeleid
Nieuwe leerlingen die nog geen dyslexieverklaring hebben worden bij ons d.m.v een dictee getest op aanwijzingen voor dyslexie. Lijkt hier sprake van te zijn dan nemen we een tweede test af. Blijkt ook hieruit, dat er aanwijzingen zijn dan wordt er in overleg met ouders een dyslexietest afgenomen. 

Dit wordt alleen maar gedaan als op de basisschool en thuis extra aandacht besteed is aan de problemen. Is dit namelijk niet gedaan, dan krijgt een leerling (voorlopig) geen dyslexieverklaring. 

Dyslexiepaspoort
Leerlingen die een dyslexieverklaring hebben krijgen van ons een dyslexiepaspoort. Hierin staan de rechten voor die leerling aangestreept zoals:

  • meer tijd voor schriftelijk werk
  • meer schrijffouten mogen maken
  • indien nodig mondelinge toetsen
  • het mogen gebruiken van een laptop (eventueel van school)
  • toetsen in groot letterschrift indien nodig
  • het gebruik van een daisyspeler

Ondersteuning
We proberen door aangepaste hulp te bieden de leerlingen zelf steeds beter te leren omgaan met dyslexie. Veel kinderen ontwikkelen al doende manieren om hier beter mee om te gaan en/of er steeds minder last van te hebben. Wij ondersteunen ze daarin zo goed mogelijk. Alle leerkrachten weten bij ons ook wie dyslectisch is en hoe ze daar rekening mee moeten houden.  Ook in de extra begeleidingsuren kunnen deze leerlingen voor verschillende vakken extra ondersteuning krijgen.

Meer nieuws Abonneren op het nieuws via: e-mail