Dyslexie
Als uw kind dyslexie heeft of dat na onderzoek bij ons op school wordt vastgesteld, dan krijgt uw kind een Esdal-dyslexiepaspoort. In een gesprek met uw kind wordt vastgesteld welke ondersteunende maatregelen uw kind nodig heeft om goed met zijn dyslexie om te kunnen gaan. Die maatregelen nemen we op in het dyslexiepaspoort.

Dyscalculie
Ook voor kinderen met een dyscalculieverklaring hebben we ondersteuning. De leerling mag, als een deskundige dat verklaart, langer over het maken van toetsen doen en altijd gebruikmaken van een rekenmachine.

 
 
Dyslexiebegeleiding op het Esdalcollege Boermarkeweg (mavo/havo)
 
 
DYSLEXIE
 
Wat is dyslexie?
 
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen)
 
Als door een deskundige een dyslexieverklaring is afgegeven, ontvangt uw kind van ons een Esdal-dyslexiepaspoort. Daarin staan de maatregelen die we nemen om de leerlingen bij hun studie te ondersteunen.  Uitgangspunt voor onze begeleiding is dat we de leerlingen met dyslexie willen leren omgaan en hen te leren opkomen voor hun belangen. 
Een greep uit de ondersteunende maatregelen die in het dyslexiepaspoort vermeld staan en die in overleg met de leerlingen en de begeleider kunnen worden genomen.       
 • krijgen 20 % meer tijd om een toets te maken;·        
 • kunnen naast schriftelijk óók mondeling overhoord worden·        
 • mogen meer spelfouten maken;·        
 • mogen toetsen op een laptop maken;·        
 • Standaard wordt aan alle leerlingen een groter lettertype aangeboden, zowel in de klas als op het examen

De begeleiding:Dyslexie paspoort

Rond de herfstvakantie, als uw kind is gewend, gaan we in groepen met de dyslectische leerlingen aan de slag. We geven geen extra spelling meer:  daaraan wordt tijdens de reguliere lessen Nederlands voldoende aandacht besteed. 

In de extra groep leren we uw kind omgaan met zijn dyslexie. Eventueel kan uw kind ook deelnemen aan de ondersteuningslessen begrijpend lezen. 

Het programma:·        

Er wordt gewezen op het gebruik van hulpmiddelen die na overleg gebruikt kunnen worden, zoals:·        

 • Kurzweil software programma en gebruik laptop·        
 • Deskbot (spraakprogramma)/AMIS (gratis downloaden bij Lexima.nl)·        
 • Gesproken boeken·        
 • Daisyspeler·        
 • Plannen·        
 • Mindmappen·        
 • Voorlichting in de bibliotheek en mediatheek voor moeilijk lezende kinderen·        
 • Individuele begeleiding

GEEN DYSLEXIE

Opsporen dyslexie. Onze aanpak:·        

 • De informatie van de basisschool wordt door de zorgcoördinator bekeken;·        
 • Alle nieuwe brugklassers  (behalve de leerlingen die al een dyslexie-verklaring hebben) maken een spellingtest;·        
 • Alle leerlingen maken de CITO- toetsen voor het VO·        
 • Aan de hand van deze resultaten wordt eventueel verder getest met o.a. één of twee dictees.  ·        
 • Er wordt vastgesteld of een leerling in aanmerking komt voor een dyslexieonderzoek op het OPDC of dat een leerling, doordat het op de basisschool onvoldoende is geremedieerd, eerst gedurende een half jaar de extra lessen spelling gaat volgen·        
 • Na verwerking van de resultaten (oktober) volgt aanmelding bij het OPDC (Orthopedagogisch en Didactisch Centrum) voor dyslexietest·        
 • In mei worden dan de geremedieerde leerlingen alsnog aangemeld bij het OPDC voor een dyslexieonderzoekik ben niet dom  

Met het onderzoek op school en op het OPDC kan worden aangetoond dat uw kind:        

 • Dyslectisch is:Uw kind ontvangt een dyslexie-paspoort: ·        
 • Nog niet dyslectisch is: Er zijn aanwijzingen voor dyslexie. Het is niet duidelijk of er  tijdens de basisschoolperiode voldoende extra hulp voor spelling geboden is. Er volgt een extra programma en de leerlingen worden daarna weer opnieuw getest om te zien of de aangeboden stof is blijven hangen , zo niet, dan wordt er verder getest op het OPDC. ·        
 • Niet dyslectisch is:Uw kind heeft spellingsproblemen, maar er is geen sprake van dyslexie. We bieden een extra programma aan.  

U ontvangt de uitkomsten van het onderzoek en daarbij de uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst op school. Daar wordt het onderzoeksverslag toegelicht en de verdere gang van zaken besproken. 

Extra programma spelling: De test heeft uitgewezen dat uw kind (nog) niet dyslectisch is of op de basisschool geen extra lessen spelling of begrijpend lezen heeft gevolgd. Hij of zij heeft in ieder geval moeite met spelling. Uw kind krijgt een extra programma spelling aangeboden. De kinderen die mogelijk dyslectisch zijn worden nog vóór de zomervakantie opnieuw getest(mei). Als dyslexie blijkt, ontvangt uw kind alsnog een dyslexiepaspoort en alle daarbij behorende faciliteiten.

Vragen? We kunnen ons goed voorstellen dat u nog vragen over de begeleiding van dyslectische leerlingen heeft. Neem gerust contact op met·        

 • de dyslexie-begeleidster, mw. T. van Wijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of mw. H. Smaal; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.·        
 • de zorgcoördinator, dhr. R. Kraakman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    

Opbellen kan natuurlijk ook: tel: 088-0009620spelling 

DYSCALCULIE

Dyscalculie valt, evenals dyslexie, onder artikel 55 van het Examenbesluit. Dit artikel hebben wij integraal opgenomen in de Examenreglementen, namelijk artikel 40 (VMBO). Het testen op dyscalculie vindt plaats op verzoek van de ouders in overleg met de zorgcoördinator.

Indien dyscalculie is vastgesteld, gelden de onderstaande regels:    

 • Een half uur verlenging examentijd bij diverse onderdelen van het centraal examen wanneer rekenwerk een stevige rol speelt.
 • Gebruik maken van de rekenmachine, wanneer dit in het advies van de psycholoog/ orthopedagoog is aangegeven. 

Voorwaarde voor de afwijkende wijze van examineren is een verklaring van een psycholoog of orthopedagoog. In de verklaring dienen ook adviezen m.b.t. begeleiding en het examen opgenomen te zijn. 

De leerling mag geen formulekaart gebruiken. Op het schoolexamen is het regime van het centraal examen van toepassing. Ook daar mag de leerling geen formulekaart gebruiken. 

Tip: laat waar mogelijk leerlingen sectoren en profielen laten kiezen zonder economie en wiskunde.