Leerlingen worden op verschillende manieren begeleid in hun schoolloopbaan:
• vakinhoudelijke begeleiding
• sociaal-emotionele begeleiding
• keuzebegeleiding
taalondersteuning
rekenondersteuning
remediale hulp
dyslexie en dyscalculie

Speciale vormen van leerlingbegeleiding:
talentbegeleiding
langdurig zieke leerlingen 
tutoring

Verschillende mensen in de school houden zich bezig met leerlingbegeleiding:
mentor
decaan
teamleider
• coördinator leerlingzaken
vertrouwenscontactpersoon
schoolmaatschappelijk werker
jeugdarts
leerplichtambtenaar 
zorgadviesteam
jeugdagent