Sommige leerlingen krijgen helaas op jonge leeftijd al te maken met ingrijpende zaken, zoals het verwerken van een overlijden, het verwerken van een scheiding of een andere nare gebeurtenis. Dergelijke gebeurtenissen kunnen veel invloed hebben op het functioneren en het welzijn van de leerling. Soms zal een leerling zelf aangeven dat hij of zij graag hulp wil van bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werker. Ook kan het zijn dat de school of ouders het kind hiervoor willen aanmelden. Deze leerlingen bespreken we in het zgn. zorgadviesteam.

Het ZAT bestaat uit de volgende personen:

  • namens de school: de adjunct-directeur en een teamleider van de onderbouw en bovenbouw.
  • de preventief ambulant begeleider (PAB): een docent die gespecialiseerd is om in gesprekken met leerlingen ondersteuning te bieden in de breedst mogelijke zin van het woord.
  • de schoolarts: leerlingen die dat willen kunnen gebruik maken van het spreekuur. Wekelijks is de schoolarts op onze locatie aanwezig. Alle leerlingen worden in leerjaar 2 gescreend door de schoolartsassistente en waar nodig doorverwezen naar de huisarts of schoolarts.
  • de wijkagent: deze is de schakel tussen diverse instellingen uit de dorpen en de school.
  • De leerplichtambtenaar (LPA): controleert of leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) zich aan de leerplicht houden.

De inhoud van de besprekingen van het ZAT is vertrouwelijk. Sommige vertegenwoordigers hebben ook te maken met een beroepsgeheim. In principe proberen we de ouders/verzorgers te informeren over de contacten die hun kind heeft met een van de vertegenwoordigers uit het ZAT. Vrijwel altijd zien de ouder(s)/verzorger(s) heel goed het belang in voor het welbevinden van hun kind.