Hieronder vindt u een overzicht van beschikbare downloads. Meer locatiegerelateerde documenten vindt u bij de desbetreffende locatie onder 'onze school-downloads'.


Magister 6

Handleiding Magister 6 voor leerlingen

Handleiding Magister 6 voor ouders

Handleiding ouder gegevens wijzigen

Uitleg_schermen_ouderavond op de pc

Handleiding_ouderavond_in_de_app

Systeemeisen Magister 6

Formulieren

Aanmeldingsformulier klas 1 2020-2021

Aanmeldingsformulier klas 1 2019-2020 

Aanmeldingsformulier_klas_2_en_hoger 2019-2020

NAW-Wijzigingsformulier

Plannen, handboeken

Strategisch beleidsplan Esdal College 2016-2021

Jaarplan Esdal College 2018-2019

Handboek Governance

Strategisch huisvestingsplan 2016-2025

Reglementen, procedures en protocollen

Examenreglement vmbo schooljaar 2019-2020

Bijlage 1 bij Examenreglement vmbo schooljaar 2019-2020

Examenreglement havo vwo schooljaar 2019-2020

Bijlage 1 bij Examenreglement havo vwo schooljaar 2019-2020

Commissie van beroep eindexamen

Revisie van het besluit van de eindrapportenvergadering

Toelatingsprocedure eerste leerjaar

Toelatingsprocedure leerlingen vo

Toelatingsprocedure 4 bbl - 4 kbl

Toelatingsprocedure 4 kbl - 4 mavo/gl

Toelatingsprocedure 4 mavo - 4 havo

Leerlingenstatuut

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol opvang bij ernstige incidenten en calamiteiten

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen

Internet- en sociale media protocol

Richtlijnen voor medewerkers bij het gebruik van sociale media, internet en e-mail

Richtlijnen voor leerlingen bij het gebruik van sociale media, internet en e-mail

Protocol toetsing

Integriteitscode

Klokkenluidersregeling 

Klachtenregeling

Wat te doen bij klachten en bezwaren

Interne bezwarenprocedure Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Esdal Magazine

Esdal Magazine 2019-2020