Per 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Met deze invoering krijgen scholen een zorgplicht. Op basis daarvan moeten zij voor alle leerlingen in hun regio een passend onderwijsprogramma bieden, dat is vastgelegd in een ondersteuningsplan. De scholen voor Voortgezet Onderwijs in Zuidoost Drenthe zijn een samenwerkingsverband met elkaar aangegaan. Voor het ondersteuningsplan dat hieruit is voortgekomen en meer informatie over het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Drenthe, klik hier.

Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de beste plek, want dat biedt de beste voorbereiding op een vervolgopleiding. Als het toch nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, vormen in het regulier en speciaal onderwijs het uitgangspunt. 

Hoe is passend onderwijs georganiseerd?
Met passend onderwijs hebben de scholen de verantwoordelijkheid om alle leerlingen die worden aangemeld daadwerkelijk een goede plek te bieden. Hierbij werken reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs regionaal samen. Dit betekent dat als een school een leerling met een specifieke zorgvraag niet kan plaatsen, de betreffende school ervoor moet zorgen dat de leerling op een andere school wordt toegelaten.

Schoolondersteuningsprofielen
De ontwikkeling van passend onderwijs en de invoering van de zorgplicht vraagt van scholen dat ze zich helder en transparant positioneren en aangeven welke ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, maar ook waar zij hun grenzen trekken en op welk moment ze (door)verwijzen naar andere onderwijsvormen. Een schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Het Esdal College heeft ervoor gekozen om in dit schoolondersteuningsprofiel niet alleen de extra ondersteuning weer te geven, maar ook de basisondersteuning. 

Schoolondersteuningsprofiel locatie Boermarkeweg 
Schoolondersteuningsprofiel locatie Borger
Schoolondersteuningsprofiel Esdal Vakcollege Emmen
Schoolondersteuningsprofiel locatie Klazienaveen
Schoolondersteuningsprofiel locatie Oosterhesselen 
Schoolondersteuningsprofiel locatie Oosterstraat

 

  Informatiepunt Contactgegevens
  Informatiepunt Passend Onderwijs. Deze bestaat uit de website passend onderwijs, een maandelijkse nieuws-brief en de (telefonische) helpdesk. www.passendonderwijs.nl
  Steunpunt Passend Onderwijs 0800-5010. www.steunpuntpassendonderwijs.nl
  Meldpunt Ieder(in). Bij het meldpunt kunnen ouders signalen melden. Voor hulp worden zij doorverwezen naar de juiste plek. www.iederin.nl
  Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS. Zij hebben een regionaal vertakt netwerk van actieve ouders die cursussen en informatie bieden aan ouders. www.balansdigitaal.nl
  VOO (vereniging openbaar onderwijs) biedt ouder-avonden en teamtrainingen met betrekking tot passend onderwijs. www.voo.nl
  OUDERS&COO. Dit is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggen-schapsraden (MR) in het protestants-christelijk en oecumenisch onderwijs. www.ouders.net
  Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs is bestemd voor ouders (leerlingen in het v.o.) en leraren die lid zijn van een medezeggenschapsorgaan (ondersteuningsplanraad , MR voor personeel, GMR of MR). Ook verzorgt dit Steunpunt informatiebijeen-komsten op scholen over passend onderwijs, het schoolondersteuningsprofiel en de betekenis hiervan voor de school en de MR. www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
  Netwerk Ouderinitiatieven is een verzamelnaam voor alle activiteiten in het kader van de versterking van de positie van ouders t.a.v. zorgverlening in het onderwijs. Op lokaal en regionaal worden avonden door en voor ouders georganiseerd over passend onderwijs. www.netwerkouderinitiatieven.nl