Chromebooks

Chromebooks

Het Esdal College kan aan de leerling voor onderwijsdoeleinden een Chromebook met toebehoren (hierna: ‘de apparatuur’) verstrekken. In principe vanaf het begin tot aan het einde van de schoolloopbaan bij het Esdal College. Op basis van gegronde redenen kan het Esdal College besluiten de inzet van de apparatuur te willen beëindigen. De apparatuur is eigendom van het Esdal College en wordt aan de leerling in bruikleen gegeven en dient op verzoek direct door de leerling aan het Esdal College te worden teruggegeven. Vanaf het moment van ingebruikname is de leerling persoonlijk verantwoordelijk voor de ter beschikking gestelde apparatuur.

Het Esdal College hanteert met betrekking tot het gebruik van de apparatuur de volgende regels:

 1. De leerling stelt de apparatuur niet aan derde(n) ter beschikking.
 2. De leerling is verantwoordelijk voor het in goede staat en operationeel houden van de apparatuur. Hij neemt de nodige zorgvuldigheid in acht ter voorkoming van diefstal, verlies of beschadiging van de apparatuur.
 3. De apparatuur is primair bedoeld voor onderwijsdoeleinden.
  - De leerling mag de apparatuur voor privédoeleinden gebruiken voor zover dit het primaire doel (‘onderwijsdoeleinden’) niet belemmert/schaadt.
  - Het gebruik van de apparatuur is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  - De leerling is gehouden de door of namens de door de systeembeheerder gegeven aanwijzingen ter zake van het gebruik van de apparatuur terstond en nauwgezet op te volgen en na te leven.
  - De leerling dient zich te houden aan voorschriften die door of namens de systeembeheerder zijn vastgesteld over het gebruik van de apparatuur.
  - De leerling verplicht zich kennis te nemen van de regels en bepalingen ten aanzien van het gebruik van internet, e-mail en sociale media en conform deze regels te handelen. Genoemde regels en bepalingen zijn opgenomen in het Internet- en Sociale Media Protocol van het Esdal College.
 4. De leerling zal maatregelen nemen om beschadiging tijdens ieder transport te voorkomen.
 5. De leerling zal met behulp van de apparatuur geen bestanden of beelden bekijken, vertonen of downloaden op de apparatuur die schade (kunnen) berokkenen dan wel de grenzen van betamelijkheid overschrijden.
 6. De leerling meldt verlies, diefstal, beschadiging of gebreken van de apparatuur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, aan de systeembeheerder van de locatie waar de leerling op school zit. De leerling krijgt dan tijdelijk een reserveapparaat in bruikleen.
 7. Bij verlies of diefstal van de apparatuur doet de leerling aangifte bij de politie en geeft een kopie van het proces-verbaal aan de systeembeheerder van de locatie waar de leerling op school zit. 
 8. Bij diefstal/verlies van de apparatuur, indien er sprake is van verwijtbaar- en/of onzorgvuldig handelen van de kant van de leerling, betaalt de leerling aan het Esdal College een vergoeding die overeenkomt met de boekwaarde van de apparatuur.
 9. De leerling is voor reparatie aan de apparatuur het bedrag voor de reparatie verschuldigd aan het Esdal College. Vanaf schooljaar 2018-2019 is het voor nieuwe leerlingen mogelijk een verzekering voor de apparatuur af te sluiten (€ 12,50 per jaar), waarbij de kosten van de reparaties aan de apparatuur zijn gedekt. Dit is uitgezonderd de kosten voor reparaties die het gevolg zijn van schade die voortkomen uit verwijtbaar- en/of onzorgvuldig handelen van de kant van de leerling en die tot toerekenbaarheid van de daaruit ontstane schade leidt.
 10. Kosten van normaal onderhoud en reparatie van de apparatuur, anders dan hiervoor omschreven, komen voor rekening van het Esdal College.
 11. Het Esdal College kan sancties treffen als het gebruik van de apparatuur afwijkt van de met de leerling gemaakte afspraken, dan wel de leerling niet handelt conform de regels en bepalingen van het Internet- en Sociale Media Protocol. Onder sancties worden verstaan het beperken van de gebruiksmogelijkheden of het innemen van de apparatuur.
 12. Het Esdal College is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de apparatuur.
 13. Na afloop van de reguliere schoolloopbaan van de leerling bij het Esdal College dient het apparaat te worden ingeleverd bij het systeembeheer van de locatie waar de opleiding gevolgd is. De apparatuur dient geheel en zonder schade, behoudens normale slijtage, te worden ingeleverd. Het Esdal College behoudt zich het recht voor eventuele verwijtbare schade aan de apparatuur op de leerling te verhalen. Na afloop van de reguliere schoolloopbaan kan de leerling het apparaat overnemen. Is het apparaat ouder dan 4 jaar dan is dat zonder kosten. Is het apparaat jonger dan 4 jaar dan voor een vergoeding die overeenkomt met de boekwaarde.

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Met deze invoering krijgen scholen een zorgplicht. Op basis daarvan moeten zij voor alle leerlingen in hun regio een passend onderwijsprogramma bieden, dat is vastgelegd in een ondersteuningsplan. De scholen voor Voortgezet Onderwijs in Zuidoost Drenthe zijn een samenwerkingsverband met elkaar aangegaan. Voor het ondersteuningsplan dat hieruit is voortgekomen en meer informatie over het Samenwerkingsverband VO Zuidoost Drenthe, klik hier.

Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de beste plek, want dat biedt de beste voorbereiding op een vervolgopleiding. Als het toch nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, vormen in het regulier en speciaal onderwijs het uitgangspunt. 

Hoe is passend onderwijs georganiseerd?
Met passend onderwijs hebben de scholen de verantwoordelijkheid om alle leerlingen die worden aangemeld daadwerkelijk een goede plek te bieden. Hierbij werken reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs regionaal samen. Dit betekent dat als een school een leerling met een specifieke zorgvraag niet kan plaatsen, de betreffende school ervoor moet zorgen dat de leerling op een andere school wordt toegelaten.

Schoolondersteuningsprofielen
De ontwikkeling van passend onderwijs en de invoering van de zorgplicht vraagt van scholen dat ze zich helder en transparant positioneren en aangeven welke ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, maar ook waar zij hun grenzen trekken en op welk moment ze (door)verwijzen naar andere onderwijsvormen. Een schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Het Esdal College heeft ervoor gekozen om in dit schoolondersteuningsprofiel niet alleen de extra ondersteuning weer te geven, maar ook de basisondersteuning. 

Schoolondersteuningsprofiel locatie Boermarkeweg
Schoolondersteuningsprofiel locatie Borger
Schoolondersteuningsprofiel Esdal Vakcollege Emmen
Schoolondersteuningsprofiel locatie Klazienaveen
Schoolondersteuningsprofiel locatie Oosterhesselen 
Schoolondersteuningsprofiel locatie Oosterstraat

 

  Informatiepunt Contactgegevens
  Informatiepunt Passend Onderwijs. Deze bestaat uit de website passend onderwijs, een maandelijkse nieuws-brief en de (telefonische) helpdesk. www.passendonderwijs.nl
  Steunpunt Passend Onderwijs 0800-5010. www.steunpuntpassendonderwijs.nl
  Meldpunt Ieder(in). Bij het meldpunt kunnen ouders signalen melden. Voor hulp worden zij doorverwezen naar de juiste plek. www.iederin.nl
  Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS. Zij hebben een regionaal vertakt netwerk van actieve ouders die cursussen en informatie bieden aan ouders. www.balansdigitaal.nl
  VOO (vereniging openbaar onderwijs) biedt ouder-avonden en teamtrainingen met betrekking tot passend onderwijs. www.voo.nl
  OUDERS&COO. Dit is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggen-schapsraden (MR) in het protestants-christelijk en oecumenisch onderwijs. www.ouders.net
  Het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs is bestemd voor ouders (leerlingen in het v.o.) en leraren die lid zijn van een medezeggenschapsorgaan (ondersteuningsplanraad , MR voor personeel, GMR of MR). Ook verzorgt dit Steunpunt informatiebijeen-komsten op scholen over passend onderwijs, het schoolondersteuningsprofiel en de betekenis hiervan voor de school en de MR. www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
  Netwerk Ouderinitiatieven is een verzamelnaam voor alle activiteiten in het kader van de versterking van de positie van ouders t.a.v. zorgverlening in het onderwijs. Op lokaal en regionaal worden avonden door en voor ouders georganiseerd over passend onderwijs. www.netwerkouderinitiatieven.nl